اجرت‌المثل ایام زناشویی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زناشوئی ایام زوجیت ایام زناشویی
۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

رسیدگی به مطالبه اجرت المثل ایام زناشوئی با تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه یا وکیل رسمی و قانونی دادگستری به دادگاه خانواده برابر قانون حمایت از خانواده آغاز گردیده و پرونده مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی تشکیل خواهد گردید .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده

09128394483

جهت مطالبه اجرت المثل اسناد ذیل می بایست ضمیمه دادخواست گردد :
۱) تصویر مصدق سند نکاحیه
۲) تصویر شناسنامه و کارت ملی زوجین و یا در صورت فوت زوج گواهی انحصار وراثت
۳) وکالتنامه و قرارداد وکالت وکیل رسمی و قانونی دادگستری

بدیهی است اجرت المثل برای گذشته قابل مطالبه است نه آینده و نحوه محاسبه اجرت المثل ایام زناشوئی نیز به نرخ روز و نحوه و چگونگی تعیین میزان اجرت المثل زناشوئی با نظر کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن عرف و قانون و کیفیت زندگی زوجین ، تعداد فرزندان و….میباشد .

بنابراین اجرت المثل ایام زوجیت شامل کارهائی است که زن در منزل شوهر در طول مدت زناشوئی به دستور شوهر انجام داده که دستمزد یا پاداشی را که بابت آن به زن پرداخت میگردد را اجرت المثل ایام زناشوئی  گویند .
ضمناً اجرت المثل ایام زوجیت تنها زمانی محقق میگردد که تقاضای طلاق از جانب زوج باشد و نباید از طرف زوجه باشد و زوجه دلیل تخلف از وظائف همسری یا سوء اخلاق مطلقه نگردیده و کارهائی را که شرعاً بر عهده زن نبوده را به دستور شوهر و قصد و نیت تبرع ( رایگان ) نداشته باشد .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زناشوئی ایام زوجیت ایام زناشویی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زناشوئی ایام زوجیت ایام زناشویی

مطالبه اجرت المثل پس از فوت همسر ( شوهر ) نیز قابل مطالبه میباشد که با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط اصیل یا وکیل رسمی دادگستری با پیوست نمودن قرارداد وکالت و اعلام وکالت انجام و با احضار مرد به دادگاه خانواده یا وکیل مدافع مرد موضوع جهت تعیین میزان اجرت المثل به کارشناسی ارجاع میگردد ، بعد از صدور حکم چنانچه مرد اجرت المثل را نپردازد زن می تواند باستناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرد را به زندان بیاندازد .
چنانچه به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل ( مثلاً اینکه قصد تبرع داشته ) نباشد نوبت به نحله می رسد ، نحله در صورتی شرعاً و قانوناً به زن تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد ، بنابراین اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند ، برای چگونگی تعیین نحله نیازی به کارشناس نمی باشد بلکه دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند .
دادخواست مطالبه اجرت المثل و یا نحله امکانپذیر است .
اما جمع کردن بین نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد.

     نمونه دادنامه مطالبه اجرت المثل ایام زناشوئی

دادنامه

 

پرونده کلاسه 990998265020022 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس تصمیم نهایی شماره 9909972650200417

خواهان:خانم اعظم ….. فرزند علی با وکالت اقای مهدی …… فرزند علیرضا به نشانی استان البرز-شهرستان کرج-شهرکرج-

خواسته :مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

تصمیم دادگاه:به تاریخ 8//4/1399 در وقت فوق العاده جله شعب دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قدس ب تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است.پرونده شماره 9900224تحت نظر میباشد .دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت ا خدای متعال به شرح ذیل مبادرت به صدو رای مینماید:

                                                           (رای دادگاه)

درخصوص دادخواست خواهان اعظم ….. فرزند علی باوکالت اقای …… به طرفیت خوانده اقای ….. علیا فرزند عیسی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 28/2/64 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست و صدور حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی با این توضیح که خواهان مدعی است:

به دستور زوج و بدون قصد تبرع کلیه امورات منزل را در ایام زوجیت انجام داده و خوانده در مقام دفاع طی لایحه بشماره ثبت 3484139 مورخ 7/4/99 اعلام نموده که خواهان با رغبت وبدون دستور امورات منزل را انجام داده است.

دادگاه نظر به اینکه اولا خواهان دلیلی براینکه حکایت از دستور زوج به انجام امور منزل باشد ارائه ننموده استع ثانیا مطابق ماده 225 قانون مدنی متعارف بود امری در عرف و عادت به نحوی که عقد بدون تصریح منصرف به ان باشد به منزله ذکر در عقد است و ظاهر دلالت بر تبرعی بودن  اعمال زوجه در امور منزل دارد و ادعای خلاف ظاهر مستلزم دلیل است .

ثالثا عرف غالب  و بنای عقلا حاکی از ان است که در مواردی که زوج تمکن مالی کافی برای بکارگیری مستخدم در انجام امور منزل ندارد امور مذکور بر عهده زوجه است و زوج وظایف خارج از منزل را به عهده دارد و خواهان دلیلی بر تمکن مالی خوانده برای بکارگیری مستخدم ارائه نکرده است و عرف نیز وظیفه انجام امورات داخل خانه را با زوجه میداند.

لذا دادگاه  دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستندا به مواد 120.197.295.296.299 قانون ائین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در خصوص اصل خواسته و متفرعات ان صادر و اعلام میدارد حکم صادره مستندا به مواد 303.331.334.335.336 قانون ائین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری  ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زناشوئی ایام زوجیت ایام زناشویی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده اجرت المثل ایام زناشوئی ایام زوجیت ایام زناشویی

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده

09128394483

ایام زوجیت +مطالبه اجرت المثل+ دادگاه خانواده + دادخواست مطالبه اجرت المثل + اعلام وکالت  اجرت‌المثل ایام زناشویی +میزان اجرت المثل + نحله +مبلغ نحله + مبلغ اجرت المثل +مشاوره حقوقی+ وکیل دادگاه خانوائه+ وکالت اجرت المثل + نشانی دفتر وکیل

اجرت‌المثل ایام زناشویی