قانون کار

۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

قانون کار

همینک در کشور ما دو نظام استخدامی مجزا اجرا میگردد:
قانون کار ( در بخش خصوصی)
قانون استخدام کشوری ( دربخش دولتی )

 علاوه بر آن در ایران هم اکنون ۱۷ صندوق تامین اجتماعی فعالیت مینماید که به لحاظ اهمیت و فراگیری صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در اولویت اول قرار دارند.

انواع قراردادها در قانون کار:
قراردادکار آموزشی(کارآموزی)
قرارداد آزمایشی
قراردادکار با مدت موقت
قراردادکار غیر موقت (دائم)
قراردادکاربرای انجام کار معین

انواع استخدام در قانون استخدام کشوری:
قراردادی یا خدماتی
پیمانی
رسمی
خدماتی یا قراردادی توسط صندوق تامین اجتماعی واستخدام رسمی تحت حمایت صندوق بازنشستگی کشوری میباشد.

شرایط لازم الرعایه در قانون کار به شرح ذیل میباشد:
رعایت حداقل دستمزد( ماده ۴۲ قانون کار)
بیمه کردن کارگران(ماده۱۴۸قانون کار)
رعایت حداکثر ساعت کار در هفته(ماده۵۱)
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه(ماده۴۹)
رعایت مقررات وضوابط فنی و بهداشت کار توسط کارگر و کارفرما( تبصره۲ماده۵۹)
الزام به تعطیل یکروزدر هفته(ماده۶۲)

خرید خدمت یعنی چه ؟
بکارگیری خدمات متخصصین و غیر متخصصین جهت انجام کار معین ، در مدت مشخص و در مشاغلی که نمیتوان کارکنان ثابت و رسمی را به کار گمارد را خرید خدمت گویندکه تابع قرارداد فیمابین است.
نکته قابل تامل اینکه در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در دولت به سه طریقه  قراردادی ، رسمی و پیمانی است و در واقع بکار گیری افراد با عنوان خرید خدمت فاقد وجاهت قانونی است!