اجرت المثل ایام زناشوئی

« اجـــرت المثل ایام زناشـــــوئی »

رسیدگی به مطالبه اجرت المثل ایام زناشوئی با تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه یا وکیل رسمی و قانونی دادگستری به دادگاه خانواده برابر قانون حمایت از خانواده آغاز گردیده و پرونده مطالبه اجرت المثل تشکیل خواهد گردید .

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل دادگاه خانواده

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

جهت مطالبه اجرت المثل اسناد ذیل می بایست ضمیمه دادخواست گردد :

  1. تصویر مصدق سند نکاحیه
  2. تصویر شناسنامه و کارت ملی زوجین و یا در صورت فوت زوج گواهی انحصار وراثت
  3. وکالتنامه و قرارداد وکالت وکیل رسمی و قانونی دادگستری

بدیهی است اجرت المثل برای گذشته قابل مطالبه است نه آینده و نحوه محاسبه اجرت المثل ایام زناشوئی نیز به نرخ روز و نحوه و چگونگی تعیین میزان اجرت المثل زناشوئی با نظر کارشناس رسمی دادگستری با در نظر گرفتن عرف و قانون و کیفیت زندگی زوجین ، تعداد فرزندان و….میباشد  بنابرایناجرت المثل ایام زوجیت شامل کارهائی است که زن در منزل شوهر در طول مدت زناشوئی به دستور شوهر انجام داده که دستمزد یا پاداشی را که بابت آن به زن پرداخت میگردد را اجرت المثل گویند .

ضمناً اجرت المثل ایام زوجیت تنها زمانی محقق میگردد که تقاضای طلاق از جانب زوج باشد و نباید از طرف زوجه باشد و زوجه دلیل تخلف از وظائف همسری یا سوء اخلاق مطلقه نگردیده و کارهائی را که شرعاً بر عهده زن نبوده را به دستور شوهر و قصد و نیت تبرع ( رایگان ) نداشته باشد .

مطالبه اجرت المثل پس از فوت همسر ( شوهر ) نیز قابل مطالبه میباشد که با تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط اصیل یا وکیل رسمی دادگستری با پیوست نمودن قرارداد وکالت و اعلام وکالت انجام و با احضار مرد به دادگاه خانواده یا وکیل مدافع مرد موضوع جهت تعیین میزان اجرت المثل به کارشناسی ارجاع میگردد ، بعد از صدور حکم چنانچه مرد اجرت المثل را نپردازد زن می تواند باستناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرد را به زندان بیاندازد .

چنانچه به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل ( مثلاً اینکه قصد تبرع داشته ) نباشد نوبت به نحله می رسد ، نحله در صورتی شرعاً و قانوناً به زن تعلق می گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد ، بنابراین اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند ، برای چگونگی تعیین نحله نیازی به کارشناس نمی باشد بلکه دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند .

دادخواست مطالبه اجرت المثل و یا نحله امکانپذیر است .

اما جمع کردن بین نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد.

مشاوره حقوقی رایگان

با وکیل پایه یک دادگستری

۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

 

ایام زوجیت +مطالبه اجرت المثل+ دادگاه خانواده + دادخواست مطالبه اجرت المثل + اعلام وکالت +میزان اجرت المثل + نحله +مبلغ نحله + مبلغ اجرت المثل +مشاوره حقوقی+ وکیل دادگاه خانوائه+ وکالت اجرت المثل + نشانی دفتر وکیل