اجرای احکام کیفری

وکیل اجرای کیفری - عفو - تخفیف مجازات جلب و زندان و توقف اجرای حکم آزادی مشروط پابند الکترونیکی
۳۰ مرداد , ۱۴۰۰

کلیه احکام و دادنامه های  محاکم کیفری بعد از قطعیت جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام کیفری   ارسال و در این مرحله مباحثی چون جلب – عفو – آزادی مشروط _ تخفیف مجازات مرخصی از زندان و …مطرح میگردد که حضور وکیل مجرب در اجرای حکم موثر خواهد بود.

دفتر وکالت ما آماده خدمترسانی و قبول وکالت ار سراسر کشور میباشد .

نشانی دفتر وکالت ما : تهران میدان فردوسی نرسیده به استاد نجات اللهی ک نیائی پلاک 7 ممیز یک دفتر وکالت و مشاوره حقوقی رایگان 

وکیل اجرای کیفری - عفو - تخفیف مجازات جلب و زندان و توقف اجرای حکم آزادی مشروط پابند الکترونیکی
وکیل اجرای کیفری – عفو – تخفیف مجازات جلب و زندان و توقف اجرای حکم آزادی مشروط پابند الکترونیکی

ارسال پرونده کیفری به اجرای احکام برخلاف پرونده حقوقی نیازی به درخواست شاکی نداشته و بلافاصله ارسال خواهد گردید رئیس دادگاه کیفری بعد از وصول پرونده از دادگاه تجدید نظر و یا عدم اعتراض و قطعیت حکم دستور ارسال پرونده به دایره اجرای احکام کیفری از جانب قاضی دادگاه کیفری صادر میگردد.
بعد از ثبت پرونده در اجرای احکام کیفری احضاریه  با قید ۵ روز مهلت حضور جهت محکوم علیه ارسال و نتیجه عدم حضور جلب است نیز در آن قید میگردد چنانچه محکوم علیه در اجرای احکام حاضر شود بلافاصله جهت اجرای حکم بازداشت خواهد گردید در غیر اینصورت برگه جلب محکوم علیه صادر میگردد.
در صورت عدم حضور محکوم علیه ابلاغیه بعدی جهت ضامن یا وثیقه گذار با قید مهلت حضور ۲۰ روزه ارسال میگردد که در صورت عدم معرفی توسط وثیقه گذار و یا کفیل نسبت به ضبط آن با دستور دادستان اقدام میگردد .

در صورت عدم حضور محکوم علیه اقدامات ذیل انجام میگردد:
۱- صدور برگه جلب و تحویل آن به شاکی و در صورت عدم حضور شاکی ارسال به مراجع انتظامی جهت دستگیری محکوم علیه
۲- صدور نامه مسدودیت حسابهای بانکی خطاب به بانک مرکزی
۳- صدور نامه ممنوع الخروجی و دستگیری در صورت مشاهده خطاب به اداره گذرنامه
۴- صدور نامه ممنوع المعاملگی در صورت لزوم
۵- صدور دستور ممنوعیت از استفاده از خدمات سجلی و ملغی نمودن کد ملی در سامانه خطاب به اداره ثبت احوال
۶ – ردیابی موبایل و سایر تمهیدات در صورت لزوم

زندان :

در صورت دستگیری محکوم علیه یا معرفی وی بلافاصله نامه زندان صادر گردیده و محکوم علیه به زندان جهت تحمل محکومیت تحت الحفظ مامورین مراقب اعزام میگردد.

ترتیب اجرای حکم :

ترتیب اجرای حکم کیفری در زندان به ترتیب ابتدا اجرای حبس سپس جزای نقدی یا شلاق و در آخر رد مال خواهد بود .

در صورت وجود مجازات های تکمیلی و تتمیمی به مانند تبعید در انتها ء محکوم علیه از زندان به محل تبعید اعزام خواهد شد .

وکیل اجرای کیفری - عفو - تخفیف مجازات جلب و زندان و توقف اجرای حکم آزادی مشروط پابند الکترونیکی
وکیل اجرای کیفری – عفو – تخفیف مجازات جلب و زندان و توقف اجرای حکم آزادی مشروط پابند الکترونیکی

 اخذ رضایت شاکی در زندان  :

در صورتیکه زندانی در زندان موفق به اخذ رضایت شاکی گردد میبایست شخصا از داخل زندان یا توسط وکیل زندانی تقاضای تخفیف مجازات به جهت اخذ رضایت شاکی به اجرای احکام ارسال نماید تا دادیار اجرا از قاضی صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات نماید.

مرخصی از زندان :

آزادی مشروط :

عفو :

پابند الکترونیکی :

عفو تخفیف مجازات زندان اجرای حکم کیفری