اجرای احکام کیفری

کلیه احکام و دادنامه های  محاکم کیفری بعد از قطعیت جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم ارسال میگردد.

ارسال پرونده کیفری به اجرای احکام برخلاف پرونده حقوقی نیازی به درخواست شاکی نداشته و بلافاصله ارسال خواهد گردید رئیس دادگاه کیفری بعد از وصول پرونده از دادگاه تجدید نظر و یا عدم اعتراض و قطعیت حکم دستور ارسال پرونده به دایره اجرای احکام کیفری

بعد از ثبت پرونده در اجرای احکام کیفری احضاریه جهت با قید ۵ روز مهلت حضور جهت محکوم علیه ارسال و نتیجه عدم حضور جلب است نیز در آن قید میگردد چنانچه محکوم علیه در اجرای احکام حاضر شود بلافاصله جهت اجرای حکم بازداشت خواهد گردید در غیر اینصورت برگه جلب محکوم علیه صادر میگردد.

در صورت عدم حضور محکوم علیه ابلاغیه بعدی جهت ضامن یا وثیقه گذار با قید مهلت حضور ۲۰ روزه ارسال میگردد.

در صورت عدم حضور محکوم علیه اقدامات ذیل انجام میگردد:

۱- صدور برگه جلب و تحویل آن به شاکی و در صورت عدم حضور شاکی ارسال به مراجع انتظامی جهت دستگیری محکوم علیه

۲- صدور نامه مسدودیت حسابهای بانکی خطاب به بانک مرکزی

۳- صدور نامه ممنوع الخروجی و دستگیری در صورت مشاهده خطاب به اداره گذرنامه

۴- صدور نامه ممنوع المعاملگی در صورت لزوم

۵- صدور دستور ممنوعیت از استفاده از خدمات سجلی و ملغی نمودن کد ملی در سامانه خطاب به اداره ثبت احوال

۶ – ردیابی موبایل و سایر تمهیدات در صورت لزوم