اجرای احکام مدنی

 اجرای احکام مدنی

کلیه دادنامه های حقوقی بعد از قطعیت دادنامه و سپری شدن مهلت اجرائیه به درخواست محکوم له جهت استیفای محکوم به با درخواست محکوم علیه یا وکیل قانونی وی به اجرای احکام مدنی ارسال میگردد.

نحوه صدور اجرائیه : بعد از قطعیت دادنامه محکوم له میتواند از دادگاه کتبا تقاضای صدور اجرائیه نماید .

بعد از وصول پرونده اجرای احکام مدنی با توجه به نوع محکومیت به اجرای مفاد دادنامه خواهد پرداخت.

در صورت وجود مشکل در اجرای دادنامه های در اجرای احکام با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱ وکیل باسابقه دادگستری و مشاور حقوقی مشورت نمائید.

ما بصورت رایگان سئوال حقوقی شما را پاسخ میدهیم.

وکیل با تجربه دادگستری۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ۰۹۱۲۶۱۶۱۱۲۱

قانون اجرای احکام مدنی رای قطعی دادنامه قطعی وکیل اجرای احکام مشاور حقوقی آنلاین وکیل تلفنی وکیل مجرب در اجرای احکام مدنی دادنامه حقوقی وکیل